Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
  • Strona:
  • 1

TEMAT:

Zmiany w mieszkaniówce 2013/05/20 21:50 #128048

Na najbliższą sesję Rady Miejskiej trafi projekt uchwały dot. zmian w zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowy zasobu gminy Bytom. Poniżej przedstawiam najważniejsze zmiany w projekcie. Mile widziane sugestie.

1. Udogodnienia w przepisach dotyczących ubiegania się o lokal do remontu na koszt własny przyszłego najemcy:

- Wprowadzenie dla osób, które nie osiągają wymaganych dochodów, możliwości poręczenia przez osoby spokrewnione lub spowinowacone. Poręczyciel gwarantowałby pomoc finansową w pokryciu kosztów związanych z wykonaniem niezbędnych prac remontowych oraz ponoszeniem opłat wynikających z umowy
o remont lokalu;
- Włączenie do katalogu osób uprawnionych do ubiegania się o lokal do remontu również osób posiadających tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (w drugiej kolejności, tj. gdy lokal nie zostanie objęty przez osobę nieposiadającą tytułu prawnego). Przy czym warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu po wykonanym remoncie będzie potwierdzenie utraty tytułu prawnego do dotychczas zajmowanego lokalu.

Skutkiem tej zmiany będzie usunięcie kolejnych przeszkód uniemożliwiających udostępnienie lokali do remontu osobom, które do tej pory nie mogły ubiegać się
o lokale tego typu ze względu na brak wystarczających dochodów lub posiadanie tytułu prawnego do innego lokalu. W konsekwencji nastąpi również szybsze zagospodarowanie takich lokali, na których remont gmina nie ma wystarczających środków.

2. Ustalenie dogodniejszych zasad aktualizacji rocznych list osób uprawnionych
do uzyskania lokalu:
- Zainteresowani będą co roku składać jedynie oświadczenie o zamiarze dalszego ubiegania się o lokal danego typu, bez konieczności składania kompletu dokumentów (lokale socjalne, lokale do zasiedlenia);
- W zakresie lokali do remontu zmiany te idą jeszcze dalej, gdyż klienci, którzy wskażą co najmniej dwa razy w roku (nie później niż do 15 listopada) lokal do remontu i zadeklarują gotowość jego przyjęcia, będą zwolnieni z obowiązku corocznego składania deklaracji. Promuje to osoby aktywne, wykazujące faktyczne zainteresowanie uzyskaniem lokalu, a jednocześnie pozwoli na urealnienie listy poprzez skreślenie z niej osób, które nie są faktycznie zainteresowane otrzymaniem lokalu lub zaspokoiły swoją potrzebę w tym zakresie bez informowania o tym gminy.

3. Wzmocnienie kontroli w sprawach przydziału mieszkań poprzez wprowadzenie instytucji społecznej Komisji Mieszkaniowej (dotychczas tworzą ją urzędnicy) oraz obowiązku kwartalnego przekazywania informacji o przydziale mieszkań do właściwej komisji Rady Miejskiej

Społeczna Komisja Mieszkaniowa będzie opiniowała sprawy z zakresu:
- dotychczasowych kompetencji Komisji Mieszkaniowej, tj. sprawy osób ujętych do właściwych list, ubiegających się o przyznanie lokalu mieszkalnego poza kolejnością, z uwagi na szczególną sytuację rodzinną, zdrowotną lub warunki zamieszkania;
- przydziału lokali dla osób niezbędnych z uwagi na rodzaj wykonywanej przez nie pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje (dotychczas bez udziału Komisji);
- przydziału lokali z tzw. puli prezydenckiej (dotychczas bez udziału Komisji).

4. Projekt wprowadza zrównanie uprawnień pełnoletnich dzieci opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą (dawniej rodziny zastępcze i placówki
opiekuńczo-wychowawcze) w zakresie uzyskania lokalu mieszkalnego z zasobów gminy.

Dotychczas osoby opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze miały prawo
do lokalu do zasiedlenia o czynszu za lokale mieszkalne, a osoby opuszczające rodziny zastępcze do lokalu socjalnego. Ponadto dla osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze wydzielona była specjalna pula mieszkań, natomiast dla osób opuszczających rodziny zastępcze nie było żadnej szczególnej pomocy.
Obecnie uprawnienia te zostaną zrównane:
- lokal do zasiedlenia dla obydwu kategorii osób;
- w danym roku kalendarzowym co najmniej 3 lokale mieszkalne na rzecz osób opuszczających rodzinną pieczę zastępczą oraz co najmniej 3 lokale mieszkalne
na rzecz osób opuszczających instytucjonalną pieczę zastępczą.

5. Wprowadzenie możliwości wyodrębnienia lokali mieszkalnych na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w sytuacji pozyskania przez tę jednostkę środków zewnętrznych (specjalna pula poza środkami finansowymi gminy) i wyremontowania przez MOPR z tych środków lokali mieszkalnych na rzecz wychowanków opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą lub osób bezdomnych.

6. Dodatkowa ochrona zasobu mieszkaniowego poprzez usunięcie możliwości zawarcia umowy najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego z osobą, która samowolnie zajęła wolny, pozostający w dyspozycji gminy lokal.

Projekt uchwały w sposób kategoryczny stanowi, że uzyskanie od gminy lokalu poprzez działania samowolne oraz sprzeczne z prawem jest niemożliwe i nie stanowi drogi
do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Następuje wzmocnienie pozycji osób działających zgodnie z prawem.

7. Dopuszczenie możliwości przekwalifikowania na lokale socjalne i przedłużania umów
na warunkach socjalnych w lokalach usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, w których do tej pory nie było to możliwe. Zmiana ta będzie dotyczyła wyłącznie lokali już zajętych, nie obejmie natomiast lokali wolnych, w których utrzymany będzie zakaz tworzenia nowych lokali socjalnych. Skutkiem tej zmiany będzie:

- pomoc dla osób, które osiągają niskie dochody i nie są w stanie opłacać czynszu
w dotychczasowej wysokości;
- uniknięcie lub ograniczenie poziomu narastania zadłużenia osób zajmujących takie lokale;
- zdjęcie z gminy obowiązku kosztownego postępowania zmierzającego do eksmisji takich osób i konieczności wskazania innego lokalu o podobnym standardzie.

Jednocześnie utrzymany zostanie zakaz przekwalifikowania na lokale socjalne, przedłużania umów na warunkach socjalnych oraz tworzenia nowych lokali socjalnych w strefie II miasta tj. w ścisłym centrum miasta.

8. Zniesienie zakazu zawierania umów najmu na czas nieoznaczony o czynszu za lokale mieszkalne w budynkach, w których dotychczas wszystkie lokale były przeznaczone do wynajęcia jako lokale socjalne.

Pozwoli to na zmianę umowy dla osób, które przekroczyły kryterium dochodowe, a chcą pozostać w dotychczas zajmowanych lokalach (np. w galeriowcach przy ulicy Składowej). Znika też konieczność wskazana takim osobom nowych lokali i związane z tym koszty dla gminy i samych zainteresowanych.

9. Wprowadzenie zapisu o możliwości prowadzenia przez wynajmującego gminnego systemu zamian lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami. Regulacja ta pozwoli w przyszłości na funkcjonowanie systemu informacyjnego zawierającego bazę danych (wyszukiwarkę), która umożliwi znalezienie oferty zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy kontrahentami.

10. Nowe zasady gospodarowania lokalami mieszkalnymi o powierzchni powyżej 80 m2.
Została ustalona nowa kolejność w zakresie zagospodarowania takich lokali. Do tej pory preferowana była sprzedaż tych lokali w drodze przetargu, co powodowało długoletnie ich niezagospodarowanie i postępujące pogorszenie ich stanu. Nowa uchwała otworzy możliwość przeznaczenia tych lokali do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, a tym samym szybszego i skutecznego ich zagospodarowania. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że jest duże zainteresowanie otrzymaniem lokalu do remontu o takiej właśnie powierzchni. Sprzyja temu również poszerzenie kręgu osób, które mogą ubiegać się o lokal mieszkalny do remontu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zmiany w mieszkaniówce 2013/05/21 00:23 #128059

A czy ulegną zmianie zasady wykupienia mieszkania z zasobów gminy? Nadal to będzie 5% wartości lokalu??

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zmiany w mieszkaniówce 2013/05/21 13:27 #128080

Miszka ale tą kwestię reguluje zupełnie inna uchwała.
Zasady wynajmu (przydzielania lokali) nie mają nic wspólnego z wykupem.

ad. 1.
Tytuł prawny do innego lokalu na terenie Gminy Bytom czy w ogóle?
A co w sytuacji gdy po wykonanym remoncie nie będę chciał zawrzeć umowy najmu? Będę mógł zajmować wyremontowany lokal bez tytułu prawnego (umowy najmu) i ponosić większe opłaty (niejako karę)?

ad. 3
Czy stanowisko Społecznej Komisji Mieszkaniowej będzie wiążące dla Komisji Mieszkaniowej czy też będzie to "sztuka dla sztuki"?
Czy członek SKM będzie pobierał jakieś wynagrodzenie?
Kto i na jakich zasadach będzie mógł stać się członkiem SKM?

ad. 6.
W końcu.

ad. 7.
Nie podoba mi się ten zapis. Lokale socjalne w głównej mierze zajmują ludzie z marginesu społecznego którzy delikatnie mówiąc nie są przystosowani do kulturalnego życia w małej społeczności.
Niewątpliwie będzie to rodziło konflikty pomiędzy wspólnotami a takim mieszkańcem.
Jeśli już ma być taki zapis to raczej wprowadziłbym go w drodze wyjątku, przy jakimś tam udziale bądź stanowisku wspólnoty, w sytuacji gdy faktycznie sytuacja życiowa takiej osoby zmusza ją do zamieszkania w lokalu socjalnym.
Ale rzeczywiście sytuacja życiowa a nie chlanie, awanturowanie się, brak chęci do podjęcia jakiejś pracy.

Poza tym czy zapis ten nie kłóci się z uchwałą dotyczącą zbywania lokali na rzecz najemców? Bo jeśli dobrze kojarzę to tam jest zapis, który wyłącza ze sprzedaży lokale w budynkach, w których są lokale socjalne?
(przyznam że dawno nie czytałem tej uchwały więc mogło się coś zmienić)

ad. 10
Kto i na jakich zasadach będzie podejmował decyzję czy dany lokal o pow. >80m2 będzie przeznaczony do remontu czy też do sprzedaży?
Będzie to ustalone od górnie, będzie jakaś lista czy będą to indywidualne decyzje prezydenta?
Czy może dopiero po dwukrotnej negatywnej sprzedaży lokal "przechodził" będzie do najmu?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zmiany w mieszkaniówce 2013/05/22 16:45 #128124

Miszka ale tą kwestię reguluje zupełnie inna uchwała.
Zasady wynajmu (przydzielania lokali) nie mają nic wspólnego z wykupem.


Jest pomysł na zmianę w/w uchwały. Trwają rozmowy. Propozycja jest żeby umożliwić wykup mieszkania np. po 2 latach za np. 20 % wartości mieszkania. (wartości podałem przykładowo).

ad. 1.
Tytuł prawny do innego lokalu na terenie Gminy Bytom czy w ogóle?
A co w sytuacji gdy po wykonanym remoncie nie będę chciał zawrzeć umowy najmu? Będę mógł zajmować wyremontowany lokal bez tytułu prawnego (umowy najmu) i ponosić większe opłaty (niejako karę)?


Tak więc chodzi o osoby, które posiadają tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, niezależnie od jego położenia, przy czym warunkiem zawarcia umowy najmu
po wyremontowaniu lokalu jest pisemne potwierdzenie utraty tytułu prawnego do tego lokalu.

Podkreślamy, iż biorąc pod uwagę koszty jakie ponosi osoba zainteresowana, związane z wykonaniem remontu lokalu, w praktyce nie spotyka się sytuacji, gdy osoba
ta nie wyraża woli zawarcia umowy najmu po wykonanym remoncie. Zdarzają się natomiast sytuacje, gdy remont lokalu nie został wykonany w wyznaczonym terminie
i wtedy brak jest możliwości zawarcia umowy najmu (chyba, że na uzasadniony wniosek przyszłego najemcy złożony przed upływem terminu obowiązywania umowy, wyrażona została zgoda na przedłużenie czasu trwania umowy o remont).

W sytuacji gdy osoba zajmuje lokal bez tytułu prawnego podejmuje się działania zmierzające do odzyskania lokalu (wezwanie do dobrowolnego opuszczenia lokalu i zdania go zarządcy, następnie postępowanie sądowe mające na celu eksmisję).

ad. 3
Czy stanowisko Społecznej Komisji Mieszkaniowej będzie wiążące dla Komisji Mieszkaniowej czy też będzie to "sztuka dla sztuki"?
Czy członek SKM będzie pobierał jakieś wynagrodzenie?
Kto i na jakich zasadach będzie mógł stać się członkiem SKM?


Projekt uchwały wprowadza instytucję społecznej Komisji Mieszkaniowej w miejsce dotychczasowej Komisji Mieszkaniowej (nie dwie komisje).

W skład obecnej Komisji Mieszkaniowej, zarządzeniem Prezydenta Bytomia, powołani są: Zastępca Dyrektora Bytomskich Mieszkań, Kierownik Działu Lokalowego Bytomskich Mieszkań, Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Obrotu Nieruchomościami, przedstawiciel Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu, przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej, Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych.

Natomiast społeczna Komisja Mieszkaniowa, będzie posiadała społeczny, a nie urzędniczy charakter, dla wzmocnienia kontroli społecznej w sprawach przydziału lokali mieszkalnych poza kolejnością, a także z puli mieszkań dla osób niezbędnych z uwagi
na rodzaj wykonywanej przez nie pracy zawodowej lub posiadane kwalifikacje oraz
z tzw. puli prezydenckiej. Zadaniem komisji będzie opiniowanie ww. wniosków.

Sposób powołania, skład osobowy oraz szczegółowy regulamin działania społecznej Komisji Mieszkaniowej określi Prezydent Miasta w drodze zarządzenia.


ad. 6.
W końcu.

ad. 7.
Nie podoba mi się ten zapis. Lokale socjalne w głównej mierze zajmują ludzie z marginesu społecznego którzy delikatnie mówiąc nie są przystosowani do kulturalnego życia w małej społeczności.
Niewątpliwie będzie to rodziło konflikty pomiędzy wspólnotami a takim mieszkańcem.
Jeśli już ma być taki zapis to raczej wprowadziłbym go w drodze wyjątku, przy jakimś tam udziale bądź stanowisku wspólnoty, w sytuacji gdy faktycznie sytuacja życiowa takiej osoby zmusza ją do zamieszkania w lokalu socjalnym.
Ale rzeczywiście sytuacja życiowa a nie chlanie, awanturowanie się, brak chęci do podjęcia jakiejś pracy.

Poza tym czy zapis ten nie kłóci się z uchwałą dotyczącą zbywania lokali na rzecz najemców? Bo jeśli dobrze kojarzę to tam jest zapis, który wyłącza ze sprzedaży lokale w budynkach, w których są lokale socjalne?
(przyznam że dawno nie czytałem tej uchwały więc mogło się coś zmienić)


Wyjaśniamy, iż proponowana możliwość zawarcia umowy socjalnej dotyczy osób już zamieszkujących w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym przepisem, brak jest możliwości przeznaczania lokali usytuowanych w budynkach wspólnot mieszkaniowych na lokale socjalne. Powyższe uniemożliwia np. przedłużenie umowy najmu zawartej według zasad i na warunkach określonych dla najmu lokali socjalnych (pomimo spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów dochodowych), w przypadku gdy w trakcie trwania umowy najmu w budynku powstała wspólnota mieszkaniowa.

Ponadto osoby zamieszkujące w budynkach wspólnot mieszkaniowych, posiadające zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony, znajdujące się obecnie w niedostatku,
nie mają możliwości przekwalifikowania zawartej umowy na umowę socjalną.

Biorąc pod uwagę, iż stawka bazowa czynszu najmu za lokale mieszkalne za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu usytuowanego w strefie I wynosi 3,90 zł, natomiast lokalu socjalnego wynosi 0,95 zł, należy zauważyć, iż ww. ograniczenia powodują wzrost zadłużenia osób zamieszkujących w budynkach wspólnot mieszkaniowych, które pomimo, iż znajdują się w niedostatku, z uwagi na obowiązujące przepisy posiadają zawarte umowy najmu na czas nieoznaczony.

Nadmieniamy, iż sytuacje takie niejednokrotnie dotyczą osób w podeszłym wieku, uzyskujących niskie dochody, które z uwagi na wykup lokali przez innych mieszkańców budynku i powstanie wspólnoty mieszkaniowej, nie mają możliwości posiadania umowy socjalnej, przez co narasta ich zadłużenie, a w konsekwencji gmina zmuszona jest
do podjęcia działań windykacyjnych, w tym kosztownego postępowania zmierzającego
do eksmisji takich osób i konieczności wskazania innego lokalu, wyremontowanego
ze środków finansowych gminy.

Planowane zmiany w tym zakresie nie mają na celu tworzenia nowych lokali socjalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych i przeznaczania ich na potrzeby osób, które swoim nagannym postępowaniem wykraczają w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali
w budynku, jednocześnie nie wykluczają eksmisji tego typu osób już zajmujących lokale
w budynkach wspólnot mieszkaniowych.

ad. 10
Kto i na jakich zasadach będzie podejmował decyzję czy dany lokal o pow. >80m2 będzie przeznaczony do remontu czy też do sprzedaży?
Będzie to ustalone od górnie, będzie jakaś lista czy będą to indywidualne decyzje prezydenta?
Czy może dopiero po dwukrotnej negatywnej sprzedaży lokal "przechodził" będzie do najmu?


Projekt uchwały w rozdziale 12 określa kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2. § 24 stanowi, iż wolne lokale mieszkalne o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2, usytuowane w budynkach znajdujących się poza strefą II miasta przeznacza się do wynajęcia, z zachowaniem następującej kolejności:

1) na rzecz osób, o których mowa w § 7, którym przysługuje prawo do uzyskania takiego lokalu zamiennego, ujętych na właściwej liście osób uprawnionych;
2) jako lokale do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, w trybie określonym niniejszą uchwałą;
3) w drodze przetargu na wysokość miesięcznej stawki czynszu za 1 m2 powierzchni lokalu.
Po wyczerpaniu ww. trybu wynajęcia lokali, lokale te przeznacza się do sprzedaży.

W przypadku braku możliwości wynajęcia lokalu, jego sprzedaży bądź wyłonienia najemcy w drodze przetargu lokale zostaną wynajęte na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

Jednocześnie regulamin przetargu na najem wolnych lokali oraz zasady kwalifikowania lokali do przetargu określi zarządzenie Prezydenta Miasta.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zmiany w mieszkaniówce 2013/05/22 17:59 #128126

Jest pomysł na zmianę w/w uchwały. Trwają rozmowy. Propozycja jest żeby umożliwić wykup mieszkania np. po 2 latach za np. 20 % wartości mieszkania. (wartości podałem przykładowo).

Ale po 2 latach od czego? Od zawarcia umowy, od zakończenia remontu czy od czego?
Obecnie jest chyba tak, że trzeba posiadać umowę najmu na czas nieoznaczony niezależnie kiedy ona została zawarta (chyba że się mylę).

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zmiany w mieszkaniówce 2013/05/22 18:24 #128128

Od momentu zakończenia remontu i podpisania nowej umowy. Za wcześnie mówić o konkretach. Nie chcę pisać głupot.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Zmiany w mieszkaniówce 2013/07/08 10:02 #130551

rozumiem ze wg.nowego regulaminu mozna byc najemca jakiegos lokalu I starac sie o lokal do remontu z zasobow gminy?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

  • Strona:
  • 1
Moderatorzy: Jakub Snochowski
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone