Witamy, Gość
Nazwa użytkownika: Hasło: Zapamiętaj mnie
 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3

TEMAT:

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 10:34 #157156

Magistrat przedstawił listę projektów, jakie mają zostać zrealizowane ze środków, jakie mają zostać przyznane naszemu miastu w ramach Obszarów Strategicznej Interwencji. Zobacz co zmieni się w Bytomiu w ciągu najbliższych lat.


Setki milionów na rewitalizację - przeczytaj!

Wczoraj opisaliśmy na czym polega specjalne wsparcie dla naszego miasta, jakie przed kilkoma laty obiecała ówczesna minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Dziś Urząd Miejski przedstawił listę projektów, które za pieniądze z OSI mają zostać zrealizowane w Bytomiu do 2020 roku. Obejmuje ona wyłącznie projekty "twarde" finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Oprócz nich w ramach OSI będą realizowane projekty "miękkie" z Europejskiego Funduszu Społecznego, ale ich jeszcze nie ujawniono.

 

EFRR OP X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.

PI 9.2 wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich – dostępna alokacja na priorytet: 123 917 000 zł

 • Rewitalizacja nieruchomości w Śródmieściu Bytomia wraz z utworzeniem nowych przestrzeni publicznych (79 127 500 zł)
 • Projekt rewitalizacji podwórek i najbliższego otoczenia budynków mieszkalnych w Śródmieściu Bytomia (10 000 000 zł)
 • Rewitalizacja gmachu Bytomskiego Centrum Kultury III etap na potrzeby rewitalizacji społecznej dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia (12 000 000 zł)
 • Rewitalizacja obiektu UL na cele działalności społecznej bytomskich harcerzy (1 250 000 zł)
 • Renowacja zabytkowego budynku plebanii kościoła św. Trójcy przy ul. Kwietniewskiego 1 (795 200 zł)
 • Rewitalizacja budynku przy ul. Pasteur’a 4 (2 900 000 zł)
 • Integracja i aktywizacja mieszkańców dzielnicy Łagiewniki oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców osiedla Kolonia Zgorzelec poprzez poprawę dostępu do usług i publicznej infrastruktury technicznej (2 600 000 zł)
 • Rewitalizacja zabytkowego osiedla przy ul. Kolonia Zgorzelec (9 000 000 zł)
 • Rewitalizacja terenów po byłej kopalni Rozbark – etap II – utworzenie ośrodka rozwoju aktywności w zrewitalizowanym budynku stacji trafo oraz renowacja muru oporowego wraz z przyległym terenem od strony ul. Chorzowskiej (22 212 000 zł)
 • Rewitalizacja Domu Pomocy Społecznej Kombatant i posesji w aspekcie świadczonych usług (1 500 000 zł)
 • Uruchomienie ogrodu polisensorycznego wraz z minisiłownią w celu świadczenia usług terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Bytomia, w tym dla podopiecznych DPS Wędrowiec (1 000 000 zł)
 • Przeniesienie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 1 z siedzibą przy ul. Korfantego 14 do budynku po Gimnazjum nr 13 przy ul. Stolarzowickiej 19 (3 200 000 zł)
 • Rewitalizacja budynku i otoczenia na potrzeby projektu „Szansa na lepszy start w życiu – wsparcie bytomskiej młodzieży i dzieci z instytucjonalnej pieczy zastępczej pochodzących z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (200 000 zł)

PI 9.1 inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia, promowanie włączenia społecznego poprzez lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych, oraz przejścia z usług instytucjonalnych na usługi na poziomie społeczności lokalnych – dostępna alokacja na priorytet: 43 533 000 zł

 • Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych poprzez przygotowanie lokali socjalnych wraz z zapleczem kulturalno-oświatowym i opiekuńczym dla użytkowników tych lokali (44 715 294 zł)
 • Uruchomienie mieszkań chronionych z zapleczem treningowym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej dla dorosłych oraz osób przewlekle psychicznie chorych mieszkańców miasta Bytom (2 500 000 zł)
 • Dział Profilaktyki i Terapii dla Dorosłych i Dzieci Poszkodowanych Przemocą Domową i Terapia dla Sprawców Przemocy (2 000 000 zł)
 • Adaptacja i wyposażenie 10 mieszkań na potrzeby projektu „Jak w rodzinie” – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Bytomia (2 000 000 zł)

EFRR OP IV Efektywność Energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

PI 4.3 wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym – dostępna alokacja na priorytet: 30 000 000 zł

 • Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (38 750 000 zł)
 • Termomodernizacja budynku Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z siedzibą w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 (2 800 000 zł)
 • Termomodernizacja zabytkowego budynku Prokuratury Rejonowej przy ul. Sądowej 2 (1 000 000 zł)
 • Termomodernizacja placówki opieki całkowitej dla dzieci w Stolarzowicach (700 000 zł)

EFRR OP V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

PI 6.3 zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego – dostępna alokacja na priorytet: 20 000 000 zł

 • Rewaloryzacja zespołu pałacowo-parkowego Thiele-Winclerów przy ul. Dzierżonia (Park Ludowy w Miechowicach) (12 289 247 zł)
 • Renowacja zabytkowego kościoła św. Trójcy poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich (459 400 zł)
 • Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha i klasztoru przy placu Klasztornym (7 600 000 zł)
 • Konserwacja i zachowanie zabytkowego Wzgórza św. Małgorzaty (1 100 000 zł)
 • Renowacja zabytkowego kościoła św. Krzyża (2 081 000 zł)

EFRR OP V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów

PI 6.4 Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę – dostępna alokacja na priorytet: 2 550 000 zł

 • Aktywna ochrona przyrody z zachowaniem i zwiększeniem bioróżnorodności na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Żabie Doły wraz z edukacją ekologiczną i przystosowaniem obszaru na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Łagiewniki) (3 000 000 zł)

 


Czy Waszym zdaniem powyższe projekty rzeczywiście przysłużą się rewitalizacji Bytomia? Piszcie w komentarzach!

 

 

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 12:09 #157157

Nie twierdzę, że renowacje zabytkowych kościołów i plebanii nie są potrzebne, ale w kontekście rewitalizacji miasta nie są chyba najpilniejsze. Na liście jest mnóstwo inwestycji w infrastrukturę dla osób starszych, tymczasem niewiele projektów dotyczy przedsięwzięć mogących zachęcić do zamieszkania w Bytomiu (lub pozostania w nim) osoby w wieku produkcyjnym. Nie planuje się budowy żadnego przedszkola, czy żłobka, za to wyremontowane zostaną chyba wszystkie DPS-y w tym mieście. Rozumiem, że chodzi o wyrównywanie szans i zwykli ludzie jakoś sobie poradzą, ale lepiej by było, żeby radzili sobie w Bytomiu, zamiast przeprowadzać się do Chorzowa za lepszymi warunkami do życia...

Kilka moich przemyśleń:

- Pomysł rewitalizacji Kolonii Zgorzelec - SUPER! Wreszcie! Oby to osiedle tego doczekało, bo spora część budynków stoi już tylko na słowo honoru.
- Remont muru oporowego KWK Rozbark i stacji trafo - fajnie, tylko co z fantastycznymi budynkami kotłowni i warsztatów? Dalej będą się sypać?
- Przeniesienie ośrodka wychowawczego do zamkniętej szkoły w Miechowicach - dobry pomysł. Dzięki temu uwolniona zostanie atrakcyjnie położona nieruchomość przy Korfantego. Oby tylko później została jakoś sensownie zagospodarowana albo trafiła w ręce dobrego inwestora.
- Termomodernizacja ŚUM przy Piekarskiej to dobry sposób na zatrzymanie uczelni w Bytomiu. Od lat chodzą słuchy o wyprowadzce z naszego miasta i może ustaną, jak tutejszy wydział będzie wyremontowany.
- Konserwacja i zachowanie wzgórza Małgorzatki - oby nie skończyło się na samym remoncie kościoła. Jeśli rzeczywiście wzgórze zostanie dobrze zagospodarowane pod kątem turystycznym, to miasto może mieć z tego jakiś pożytek.
- 12 mln zł na Becek? Tam przecież w ostatnich latach wtłoczono sporo gotówki. Co tam jest jeszcze do zrobienia aż za 12 milionów?

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 12:26 #157158

...z projektów wynika, że stanowią one zlepek pomysłów bez żadnej szerszej koncepcji. Gdzie zmiana wizerunku ścisłego centrum np. Dworcowej i rynku - których m.in. nawierzchnia jest zniszczona. Te projekty pokazują jak słabej jakości jest przygotowanie urzędników na rewitalizację. Trudno nie zauważyć też kompletny brak włączenia mieszkańców w proces wyboru i wskazywania głównych kierunków działań. Dlaczego do dziś Prezydent nie pokazał swojej wizji rewitalizacji???

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 13:35 #157161

...z projektów wynika, że stanowią one zlepek pomysłów bez żadnej szerszej koncepcji. Gdzie zmiana wizerunku ścisłego centrum np. Dworcowej i rynku - których m.in. nawierzchnia jest zniszczona. Te projekty pokazują jak słabej jakości jest przygotowanie urzędników na rewitalizację. Trudno nie zauważyć też kompletny brak włączenia mieszkańców w proces wyboru i wskazywania głównych kierunków działań. Dlaczego do dziś Prezydent nie pokazał swojej wizji rewitalizacji???


Może jakiś happening w poniedziałek o 16:30 przed UM? (O ile się nie mylę UM pracuje wtedy do 17:00)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 16:04 #157164

Słusznie napisane - brak jakiejkolwiek koncepcji w planowaniu tych inwestycji.

Co mi sie nie podoba :
- renowacja muru oporowego i stacji trafo kwk rozbark za 22 (!) mln zł
- 12 mln na bck
- spore srodki na renowacje kosciolow i plebanii - za to powinien płacic sobie Kosciol i wierni, ale to kwestia swiatopogladu ....
- Kolonia Zgorzelec - ciekawe czy tylko ja pamiętam jak wladze obiecywały pstrągi w Bytomce i dzielnice artystów tamże :)

Co mnie ciekawi i niepokoi jednoczesnie :
- Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych poprzez przygotowanie lokali socjalnych wraz z zapleczem kulturalno-oświatowym i opiekuńczym dla użytkowników tych lokali (44 715 294 zł) - moze ktos wyjasni o co w tym chodzi ?
- Dział Profilaktyki i Terapii dla Dorosłych i Dzieci Poszkodowanych Przemocą Domową i Terapia dla Sprawców Przemocy (2 000 000 zł)
- Adaptacja i wyposażenie 10 mieszkań na potrzeby projektu „Jak w rodzinie” – utworzenie zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie Bytomia (2 000 000 zł)

A co cieszy :
- 12 mln zł na Pałac w Miechowicach - pytanie co zostanie tak naprawdę wykonane w ramach tych srodków.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 16:15 #157165

Jak juz sa jakies dziwne projekty do realizacji, to mogli zgłosić czyszczenie cegły aresztu śledczego, wraz z jej iluminacja :) prokuratura ledwie widoczna, a areszt przytłacza ze wszystkich stron wjeżdżających do centrum.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 16:24 #157166

Tylko, że w rewitalizacji nie chodzi tylko o to, żeby odpicować miasto. Celem rewitalizacji przede wszystkim ma być zatrzymanie niekorzystnych tendencji takich jak odpływ mieszkańców, niekorzystne wskaźniki demograficzne etc. Wyczyszczenie elewacji aresztu poprawi jedynie wizerunek pewnej części Śródmieścia, ale nie poprawi jakości życia w Bytomiu. Kluczowe jest podniesienie standardu mieszkań w centrum, zmiana sposobu ich ogrzewania, zaktywizowanie mieszkańców. Dopiero później można zabrać się za takie rzeczy jak czyszczenie aresztu.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 17:11 #157167

No to trzeba postawis kompleks sportowy to zatrzyma mieszkańców w mieście :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 18:11 #157168

No to trzeba postawis kompleks sportowy to zatrzyma mieszkańców w mieście :)

I kosmodrom ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 18:55 #157169

Od dawna forsuję w pewnych kręgach lobbowanie za torem do F1 ;)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 18:55 #157170

Jak juz sa jakies dziwne projekty do realizacji, to mogli zgłosić czyszczenie cegły aresztu śledczego, wraz z jej iluminacja :) prokuratura ledwie widoczna, a areszt przytłacza ze wszystkich stron wjeżdżających do centrum.


Antonio, jak Cię lubię tak... wyjdź trochę na świeże powietrze i zastanów się co piszesz :)

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 19:54 #157171

Integracja i aktywizacja mieszkańców dzielnicy Łagiewniki oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców osiedla Kolonia Zgorzelec poprzez poprawę dostępu do usług i publicznej infrastruktury technicznej (2 600 000 zł)
o co tu biega?

Termomodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania nieruchomości zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia (38 750 000 zł)
tu chyba PEC-owi trzeba nagonić klientów?

Renowacja zabytkowego kościoła św. Trójcy poprzez kontynuację prac remontowo-konserwatorskich (459 400 zł)
Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha i klasztoru przy placu Klasztornym (7 600 000 zł)
Konserwacja i zachowanie zabytkowego Wzgórza św. Małgorzaty (1 100 000 zł)
Renowacja zabytkowego kościoła św. Krzyża (2 081 000 zł)
a na szkoły , przedszkola , żłobki ani centa?
no i BCK jak już napisano : ile jeszcze wpompują w tego potworka?
a dla reszty dzielnic co ? figa z makiem

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 20:45 #157173

Wedlug mnie poprawa jakosci zycia w miescie oparta na remontach Kosciolow to przegiecie pały. Niech sie czarni sami rewitallizuja, remontuja i robia co chcą.
Zostało napisane ze rewitalizacja to w pewnym stopniu zapobieganie wyludnianiu sie miasta. Tej definicji z pewnoscia wladza nie zna, a jesli zna to interpretuje ją jak neandertalczyk tablice Mendelejewa. Przyznawanie milionów złotych na remonty kosciolow to jest moim zdaniem kwestia absolutnie nie do zaakceptowania. Od reki mozna wskazac tuzin innych aspektow ktore zapobiegną daleszmu wyludnianiu, co w naszych realiach oznacza bardziej uciekanie do normalnosci. Prosty przykład - szkoły podstawowe a w nich ławki i krzesła nie przystosowane do wzrostu i wagi dzieci. Przykład - moj syn ktory w 2 klasie szkoly podstawowej ma 153 cm wzrostu (fakt moze troche za duzo, ale to nie jego wina jakby) i siedzi w ławce powyginany jak 77 paragraf.

Golym okiem widac ze gro tych pieniedzy wyciagna dla siebie firmy ktore beda te roboty wykonywac, obstawiac mozna w ciemno podmioty ktore beda prace wykonywały, kasa bedzie sie lała strumieniami do jedynych slusznych firm i firemek. Oby tylko duza czesc z nich była z Bytomia, czy tez zatrudniała mieszkancow naszego miasta, to tyle bedzie pozytku z tej rewitalizacji.
Cos czuje ze moze nawet pan Heil firme z powrotem otworzy, odda długi jakie posiada i wyjdzie na prostą. Przy takiej ilosci kasy jaka bedzie do wydania to nie moze sie nie udac :). Ciekawe jak GIJO, tez pewnie sie obłowi ....

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 20:55 #157174

A co cieszy :
- 12 mln zł na Pałac w Miechowicach - pytanie co zostanie tak naprawdę wykonane w ramach tych srodków.


Łooo, ale za 12 mln to ten Pałac można zburzyć i na nowo postawić w wersji naprawdę dobrej. Pytanie co się stanie ze wspomnianym obiektem, bo za tyle pieniędzy spokojnie można pokusić się o jego rekonstrukcję.

Prawda jest taka, że jest jeszcze jeden aspekt rewitalizacji. Tzn. SRK- pytanie co przewidywać będzie Plan dla Śląska, który miał być gotowy w tym miesiącu. Jeśli SRK i inne KOKi oddadzą miastu przynajmniej kilka istotnych działek to rewitalizacja naprawdę będzie mieć zakres zadowalający...

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

Co powstanie w Bytomiu za 100 mln euro? 2015/03/17 21:00 #157175

Kolonia Zgorzelec - ładne budynki, ale chyba najlepszą pomocą dla mieszkańców przeciw wykluczeniu będzie ich przesiedlenie. Nic tam nie ma, wszędzie daleko. Nawet jak więcej busów im dadzą i tak to będzie tylko doraźna pomoc.

Co do tych milionów ojro, to mogli by i dostać 500 milionów albo i miliard, ale nie wierzę by zamieniło się to w coś trwałego. Po pierwsze, Bytom leży na uboczu regionu i zawsze będziemy mniej atrakcyjni niż np. Katowice czy Gliwice. Po drugie, ciągle będzie odpływ młodych osób, bo praca (i nie tylko praca) dla nich czeka gdzie indziej. Po trzecie, te zmiany powinny mieć tutaj chyba inny charakter, może np. te przedszkola, żłobki i inne rzeczy, które zachęcą do mieszkania tutaj.

Proszę Zaloguj lub Zarejestruj się, aby dołączyć do konwersacji.

 • Strona:
 • 1
 • 2
 • 3
Moderatorzy: Robert CzykielGhost
Bytomski.pl - 2019 - Wszelkie Prawa Zastrzeżone